ZAMÓWIENIA I PRZETARGI PRZEDSIĘBIORSTWA TRANSPORTOWEGO NECKO w AUGUSTOWIE!

PRZETARG NR 1/2020 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Przedsiębiorstwo Transportowe „Necko” sp. z o.o. zawiadamia o wyborze oferty: Wybór oferty


PRZETARG NR 1/2020 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Przedsiębiorstwo Transportowe „Necko” sp. z o.o. przedstawia informację z otwarcia ofert:

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę 195 000 litrów oleju napędowego.
Zamawiający podaje informacje zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z otwarciem ofert, które nastąpiło 10 grudnia 2020 r. o godz. 9:10:

1) kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia: 861 061,50 zł brutto;
2) firmy, które złożyły oferty w terminie: „Dobkowki paliwa” Tomasz Dobkowski, ul. Wojska Polskiego 69A, 16-300 Augustów;
3) cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofercie:

- cena ofertowa brutto: 837 076,50 zł,
- termin wykonania zamówienia 01-01-2021 – 31-12-2021,
- przedmiot zamówienia charakteryzuje się właściwościami techniczno-eksploatacyjnymi określonymi w SIWZ,
- warunki płatności zgodnie z wymaganiami SIWZ.PRZETARG NR 1/2020 - ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

Przedsiębiorstwo Transportowe „Necko” sp. z o.o. przedstawia odpowiedzi na zapytania do SIWZ:
- Odpowiedzi na zapytania do SIWZ


PRZETARG NR 1/2020 - MODYFIKACJA FORMULARZ OFERTOWY

Przedsiębiorstwo Transportowe „Necko” sp. z o.o. informuje, iż w wyniku zaistniałej pomyłki modyfikuje treść załącznika nr 1 – wzór formularza do oferty. Zmianie uległy:
- pierwszy akapit formularza ofertowego
- pkt 3 formularza

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie uległy zmianie. Więcej informacji na poniższym ogłoszeniu:

Do pobrania:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - ZMODYFIKOWANY


PRZETARG NR 1/2020 - PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO

Przedsiębiorstwo Transportowe „Necko” sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego w szacunkowej ilości 195 000 litrów w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021.

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=5d28419b-afd6-4d95-b890-458df11e8b64

Więcej informacji na poniższym ogłoszeniu:

Do pobrania:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)